|| ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ಲಿಂಗಾಯನಮಃ ||

|| Om Shri Guru Basava Lingaya Namaha ||

"Lingayat Maha Rally", "ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ"

ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ

ಆಗಸ್ಟ 22, ಮಂಗಳವಾರ 2017ರಂದು ಚಲೋ ಬೆಳಗಾವಿ.

To get Independent Recognition from Govt.

August 22, Tuesday 2017th, Challo Belagaavi

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ೯೪೪೮೪೪೪೭೭೧, ೯೩೪೩೦೮೮೫೫೪, ೯೪೪೮೧೧೦೮೮೩, ೯೪೪೮೧೧೦೭೨೯, ೯೪೪೮೨೭೫೮೧೧, ೯೦೦೮೪೪೧೬೯೬, ೯೬೧೧೭೪೨೪೮೩

Contact: 9448444771, 9343088554, 9448110883, 9448110729, 9448275811, 9008441696, 9611742483

Lingayat Maharally, August 22, 2017 challo Belagaavi
Lingayat Maharally, August 22, 2017 challo Belagaavi
PreviousReligion, Philosophy and LingayatLingayat HomeNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.