ಲಿಂಗಾಯತ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು

ಅಷ್ಟಾವರಣ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ
ಪಂಚಾಚಾರ ಷಟಸ್ಠಲ

ಲಿಂಗಾಯತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು

ಪರಿವಿಡಿ (index)
Previousಪುರುಷನ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತುಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃNext