ಲಿಂಗಾಯತ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು

ಅಷ್ಟಾವರಣ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ
ಪಂಚಾಚಾರ ಷಟಸ್ಠಲ

ಲಿಂಗಾಯತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು

ಜೋಗುಳ ಪದಗಳು

ಪರಿವಿಡಿ (index)
Previousಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಜೋಗುಳ ಪದಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃNext