లింగాయత ధర్మ గురు బసవణ్ణ

లింగాయత ధర్మ సంహిత వచన సాహిత్యము

లింగాయత ధర్మ సంహిత వచనసాహిత్యం

లింగాయత ధర్మగ్రంథం వచన సాహిత్యం (వేద. శాస్త్ర , ఆగమ లింగాయతలు నమ్మరు)

లింగాయతం దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడనే సిద్దాంతము అనుసరిస్తుంది

లింగాయతంలో , స్వర్గ నరకాల నమ్మకం లేవు

లింగాయతంలో తిథి వారాలు, జాతకము నమ్మరు

లింగాయతంలో దంపతులు కూడా ముక్తి పోందగలరు

లింగాయతంలో దేవుని స్వరూపం

లింగాయతంలొ పంచసూతాకాలు లేవు

లింగాయతంలో ప్రతియోక్కరు ఇష్టలింగ పూజ చేయాలి

లింగాయతంలొ మానవ సమానతా

లింగాయతంలో వ్రతం, శీలం మరియు నేమాలు

లింగాయతంలో శరణులు అనుభావం చేయాలి (సంగం; శరణలు భక్తిపక్షం)

లింగాయతంలో స్త్రీ పురుషలు సమానం

లింగాయతంలో. ప్రతి రోజు మంచి రోజె

లింగాయత ధర్మ సంహిత వచన సాహిత్యము

Previousలింగాయత ధర్మ సంహిత వచన సాహిత్యములింగాయత ధర్మ గురు బసవణ్ణNext