Lingayat Holy Scripture Vachana Sahithya

Akkamahadevi-vachana Allama-Prabhu-Vachana
All-Sharana-Vachanas Basava-Vachana-List
Chennabasavanna-Vachana Sharana-Vachana-List
Siddharameshwara-Vachana

PreviousSharana-Vachana-ListBasava-Vachana-ListNext