Lingayat Dharma Guru Basavanna

 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Basveshwara
 • Guru Basava Thoughts
 • Guru Basava Thoughts
 • Guru Basava Thoughts
 • Guru Basava Thoughts
 • Guru Basava Thoughts
Back to Index
*
PreviousIshtalinga boxes of different types/shapesGODNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.