Previous Name of God in Lingayat Lingayat Sahithya (Vachana Sahithya) Next

Ishtalinga Dekshe (ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ )

Ishtalinga Deekshe, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ
1/17: Ishtalinga Deekshe, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ

Ishtalinga Deekshe, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ
2/17: Ishtalinga Deekshe, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ

Back to Index
*
Previous Name of God in Lingayat Lingayat Sahithya (Vachana Sahithya) Next