ಐದು ದೇಹಗಳು

*

ಮಾನವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಐದು ದೇಹಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ

ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ

ಆತನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹವಿಲ್ಲ. ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಐದು ದೇಹಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಉಳಿಯಲು ಅನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ದೇಹವಿದು. ಭೂಮಿದೇಹ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಉಣ್ಣುತ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಉಣ್ಣುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಂಡ ಆಹಾರ ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ. ಉಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವೋ, ಮಜ್ಜೆಯೋ, ಎಲುಬೋ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಆಹಾರ ಪವಿತ್ರ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ದೇಹ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಲಸ್ಯತನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರತೆ ನಶಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ದೇಹ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಡಾಗಿ ರುತ್ತದೋ ಆಗ ಎಚ್ಚರತೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಂತ ಉಪವಾಸ ವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬಾರದು. ಉಪವಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲ ದೇಹದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದನೇ ದೇಹದ ಕತೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ದೇಹದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ

ಪತಂಜಲಿ ಎರಡನೇ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿದೇಹ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ದೇಹ ವಿದ್ಯುತ್ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದು ಮೊದಲ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದೇಹದಿಂದ ಎರಡನೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಬಣ್ಣ, ರೂಪುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಸಮ್ಮೋಹಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅನ್ನಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರ ಹತ್ತಿರ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಅಂಥವರು ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀವೊಂದಷ್ಟು ಹೈರಾಣಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸೋರಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರಂತೆ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಆಲಸಿಗಳಂತೆ, ಶಕ್ತಿ ಹೀನರಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡುಂಡೇ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಬದುಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತ ಮಗುವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಊಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಆತ ಇನ್ನೂ ಮಗುವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಎರಡನೇ ದೇಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಾಳಿ, ಹೊಸ ಸಡಿಲತನ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಂಡಿಲ್ಲವದು. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾತಾವರಣದಂತೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಳಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚೈತನ್ಯದೇಹದ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚೈತನ್ಯದೇಹವನ್ನು ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಿಜ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಣ. ಎಲಾನ್ ವಿಟಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾವೋಗಳು ಇದನ್ನು ಚಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾದವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನಮಯಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೋಗಗಳು,ಭಾದೆಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಎರಡನೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ಷಯ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವವರಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎರಡನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದೆರಗುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕಿರ್ಲಿಯನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದೆರಗಲಿರುವ ಜಡ್ಡಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಕೈಬಿಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಆರೋಗ್ಯವಂಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂಥ ಪಾಣಕೋಶದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಣಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹಿಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಯಾವತ್ತೂ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಯಾರಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರರ್ಥ ಆತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆತನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತ ಯಾವ ಕ್ಷಣದ ಸವಾಲಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದೇಹ ಮೊದಲನೆ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾಳುವಂಥದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆತನ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನೇ ದೆವ್ವವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಚೈತನ್ಯದೇಹ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ಚೈತನ್ಯದೇಹ ಬದುಕಿರುವುದುಂಟು.

ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಯೋಗಿಗಳು ಸತ್ತಾಗ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ/ ಚೈತನ್ಯ(ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ) ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೇಲತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಚೈತನ್ಯ ದೂರ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಬದುಕಬಹುದು. ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಯೋಗಿಗಳು ಸತ್ತಾಗ ಅವರನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೇಲತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಚೈತನ್ಯದೇಹ ದೂರ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಿಸಿದ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಯೋಗಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡದೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಳಿಯಿಂದ ಹಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅರವಿಂದರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡದೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರವಿಂದರನ್ನು ಕಂಡ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಅರವಿಂದರ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಅರವಿಂದರಲ್ಲ. ಅವರ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅರವಿಂದರು ಕಾಲವಾದರೂ ಅವರ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಕಾಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅನ್ನುವುದು.

ಮನೋಮಯ ಕೋಶ

ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ದೇಹ. ಇದು ಮನಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ದೇಹ. ಇದು ಎರಡನೇ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ. ನೀವು ಈ ಕೋಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮಾನವರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಷ್ಟೆ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಹೊರತು ನಿಜ ಮಾನವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯಂತ್ರದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನಸಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡದೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರೊ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆಯವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ಗುಂಪನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಭದ್ರ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಬದುಕುವುದು ಆರಾಮು ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವಾಗ ಒಂದು ಕುರಿಗುಂಪಿನ ನಿರ್ಜೀವ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೀರಷ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮದೇನು ಸ್ವಂತ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕೋಶ ಎಂದೂ ಬೆಳೆಯದು. ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಾರಿರಿ. ಮನೋಕೋಶಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾದುದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ.

ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ.

ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೇಹ ಅನ್ನಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಕೋಶ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಗಳ ಹೃದಯ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ, ವಿಶ್ಲೇಶಣೆಗಳ ಜರಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾರಣಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನೇರ ನಿಮ್ಮೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಕೋಶವಿದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ಧಿಗಂತಗಳೆಡೆಗೆ ಒಯ್ಯಬಲ್ಲುದು.

ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ

ಐದನೇಯದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಆನಂದವಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನೂ ಮೀರಿದ್ದು ಇದು.ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಿವೆ ಈ ದೇಹಗಳು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಅದರ ಪೋಷಣೆಗಷ್ಟೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousಅರಟಾಳ ರುದ್ರಗೌಡ್ರುಥಾಯ್‌ಲ್ಯಾಂಡನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣNext
*