ಚಂದಿಮರಸ

ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ

ಚೆನ್ನಯ್ಯ

ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಭುವೆ ??

ಜಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಜಗಳಗಂಟ ಕಾಮಣ್ಣ

ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

ಜೋದರ ಮಾಯಣ್ಣ

ಢಕ್ಕ೨ು ಬಿಜ್ಜಳ ತನ್ನ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು, ಮಂಚಣ್ಣನವರು ವೇದವೇದಾಂತಗಳನ್ನು, ಉಪವೇದಗಳನ್ನು,ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ,ಆಗಮವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವೈಷ್ಣವರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಹರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತ್ಯೆಜಿಸಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಲಿಂಗಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜದೆವರನ್ನ ಕಾಣುವ ಹಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಶರಣರ ಸಂಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ, ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಹೊಂದಿ, ಮಂಚಣ್ಣ ದಿನಾಲು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತಿದ್ದರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಲಿಂಗದೇವರ ಭಕ್ತನೆಂದು ಹೆಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುತಿರುತ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಧೂಪದ ಹೊಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶರಣರೊಬ್ಬರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತರೆ,

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ ,ಮದುವರಸರು ಮತ್ತು ಶರಣರ ಬಳಗ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣನವರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಮಾಳಿಗೆಯನ್ನೆರಿ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಇಣಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಶರಣರೊಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಂಗವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಬಗೆದು ಮಂಚಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದರು. ಅವರು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲುಳಿದು ಶೂನ್ಯಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲಾ ಶರಣರ ಬಳಗ ಎಷ್ಟು ಕೂಗಿದರೂ ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಮಂಚಣ್ಣರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಂಧುಬಳಗದವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಇದೇನು ಸೋಜಿಗವೆಂದು ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದರು, ಇತರ ವೈಷ್ಣವರು ನೆರೆದು ಬಸವಣ್ಣನವರೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದರು. ಬಿಜ್ಜಳನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶರಣರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ

ಬಿಜ್ಜಳ: ನೀವೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಿರಿ? ಈ ವೈಷ್ಣವನ ಗೋಜು ನಿಮಗೇಕೆ? ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ,

ಬಸವಣ್ಣನವರು: ಮಂಚಣ್ಣ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಾ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಅವರು ಲಿಂಗಾರ್ಚಕರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೆವೆ. ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಜನಸಮೂಹ, ವೈಷ್ಣವನಾದ ಮಂಚಣ್ಣಾ ಲಿಂಗಾಯತರಂತೆ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಭಕ್ತರಂತೆ ಎಂದು ನಗುತ್ತ ನುಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಕದವನ್ನು ತೆರೆಯಿಸಬೆಕೆಂದು ಅರಸರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ದೂತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲು ಮಂಚಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಭೂತಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೊಲಗಿ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡರು. ಅಷ್ಟರಲಿ ವೈಷ್ಣವರು ಅತ್ಯಂತ ಕೊಪಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಜ್ಜಳನು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ,ಬಸವಣ್ಣನವರೆ ನೀವೆ ಇವರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಈ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ವೈಷ್ಣವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಚಣ್ಣ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿದ್ದಕೆ, ಆಗ ಬಿಜ್ಜಳನು ಬಸವಣ್ಣನವರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕಾರಣ ನೀವೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೊಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶರಣರ ಬಳಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಚಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಂಚಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಭೂತಿಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಅವರ ಭವಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಸಿದುಹೊದವು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಮಂಚಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳ ಮಸ್ತಕದಮೆಲೆ ಇರಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ಅಮೃತ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿ ದಶವಾಯುಗಳು ಚಲನಗೊಂಡವು. ಕೂಡಲೇ ಮಂಚಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರು ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಮತ್ತು ಶರಣರನ್ನ ನಮಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರು ಹೊರಗೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಬಳಿ ಬಂದರು;

ಆಗ ಜನರು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದ ಶರಣರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಂಚಣ್ಣನವರ ಲಿಂಗನಿಷ್ಟೆಯನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು,ಕೂಡಲೆ ಬಿಜ್ಜಳ ನಾನೆ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿ, ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳು, ಎನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅನುಭವಮಂಟಪದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗ ಶರಣ ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣನವರು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿಯೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗುತ್ತರೆ

ಸೂಚನೆ: ಕೊಂಡಿ ಮಂಚಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ


*
Previous ಗುಂಡಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕೇತಲದೇವಿ ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ Next
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys