ಚಂದಿಮರಸ

ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ

ಚೆನ್ನಯ್ಯ

ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಭುವೆ ??

ಜಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಜಗಳಗಂಟ ಕಾಮಣ್ಣ

ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

ಜೋದರ ಮಾಯಣ್ಣ