ಬೀಜ ಮಂತ್ರ

*

ಓಂ ನಮ: ಶಿವಾ ಎಂಬ
ನಾಮದ ಬೀಜವ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿರಯ್ಯಾ |ಪ|

ಹೃದಯ ಹೊಲವ ಮಾಡಿ
ಮನದ ನೇಗಿಲ ಹೂಡಿ
ಶ್ವಾಸಕೋಶವೆಂಬ ಎರಡೆತ್ತುಗಳ ಹೂಡಿ
ಜ್ಞಾನೋದಯವೆಂಬ ಹಗ್ಗ ಕಣ್ಣಿಯ ಮಾಡಿ
ನಿರ್ಮಲವೆಂಬ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಯ್ಯಾ |1|

ಮದ ಮತ್ಸರವೆಂಬ ಮರಗಳ ಕಡಿಯುತ
ಕಾಮಕ್ರೋಧವೆಂಬ ಕಳೆಯನೆ ಕಿತ್ತು
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಂಚಿಗೆಯನೆ ಹೂಡಿ
ಚಂಚಲವೆಮಬ ಪಕ್ಷಿ ಹೊಡೆಯಿರಯ್ಯಾ |2|

ಉದಯಾಸ್ತಮಾನವೆಂಬ
ಎರಡು ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ
ಆಯುಷ್ಯವೆಂಬ ರಾಶಿ ಅಳೆಯುತ್ತಿದೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಕೂಡಲಸಂಗನ ನೆನೆದರೆ
ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎಂಬುದಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ |3|

-ಶ್ರೀಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು

ಪರಿವಿಡಿ (index)
Previousಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇಜಾತಿವಿಡಿದು ನೆನೆವರೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಶರಣರ?Next
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.