Previous ದೇವ ದೇವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭುವೆ ಈವುದೊಂದು ವರವೆನಗೆ ಜಯ ಜಯ ಘನಲಿಂಗ Next

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಂತ್ರ/ಗೀತೆ ಗಳು

*

- ✍ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಜಗದ್ಗುರು ಡಾ|| ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಗೀತೆಗಳು

ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಷಟ್ಕೋನ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ಹೇಳುವ ಪದ್ಯ. ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ.

1. ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗವದು ಎನಗೆ ಸಿದ್ದಿಸಲಿ
ಲಿಂಗದೇವನ ಒಲುಮೆ ತಾ ಹರಿದು ಬರಲಿ
ಷಟ್ಕೋನ ಪ್ರಣವವ ಆಸನದಿ ಬರೆದು
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವೆ ನಾ ಗುರು ಬಸವನ ನೆನೆದು II

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಶರಣರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಾಗ
2. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಣ ಕತ್ತಲೆಯು ಹರಿವಂತೆ
ಪಿಂಡಾಂಡದೊಳಗಣ ಮರವೆ ತಾ ಹರಿಯಲಿ ಅರಿವಿನ
ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಾನುರಿಯಲಿ
ಎಂದೆನುತ ದೀಪವನು ನಾನು ಹೊತ್ತಿಸುವೆ ||

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸ್ಮರಣೆ
3. ಈ ಮಹತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಹ ಲಿಂಗದೇವ
ನೀ ಮಹಾದಾತನು ಜಗದಾದಿ ಮೂಲ
ಪ್ರೇಮನಿಧಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತನೆ ನಿನಗೆ
ನೇಮದಲಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಶರಣು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ

ಧರ್ಮಗುರು ಸ್ಮರಣೆ
4. ಧರ್ಮಪಿತ ಬಸವ ಗುರು ಕರ್ಮಹರ ಶ್ರೀ ಗುರು
ಮರ್ಮವನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ನರಜನ್ಮದಾ
ಧರ್ಮ ಪಥವನು ತೋರಿ ಎಮ್ಮನುದ್ಧರಿಸಿದ
ಧರ್ಮ ಗುರು ಬಸವಂಗೆ ಶರಣು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ

ಶರಣರ ಸ್ಮರಣೆ
5. ಆದಿಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಕರುಣೆಯಿಂದೆಮಗಿತ್ತ
ಸ್ವಾದದ ಲಿಂಗಾಯತ ಘನ ಧರ್ಮವ
ಮೋದದಿಂ ಅಳವಡಿಸಿ ಲಿಂಗಾಂಗಯೋಗವನು
ವೇಧಿಸಿದ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ

ದೀಕ್ಷಾಗುರು ಸ್ಮರಣೆ
6. ಕರ್ಮವಂ ಪರಿಹರಿಸಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿ
ಕೂರ್ಮೆಯಿಂ ಎಮಗಿತ್ತು ದೀಕ್ಷ ಸಂಪದವ
ಧರ್ಮ ರಕ್ಷೆಯ ಹೊದಿಸಿ ಅಷ್ಟ ಆವರಣದ
ಮರ್ಮವರುಹಿದ ಗುರುವೆ ಶರಣು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ

ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪ
7. ಪಂಚ ಭೂತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚವನು ಇತ್ತುದಕೆ
ಪಂಚವಿಂಶತಿಯ ಘನ ಪಿಂಡಾಂಡವ
ಋಣಭಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಧನ್ಯತೆಯ ಹೊಂದಲು
ಮನ ತುಂಬಿ ಅರ್ಚನೆಯ ನಾ ಮಾಡುವೆ

8. ಅರ್ಚಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾರೂಪ್ಯ ಹೊಂದಲು
ಉರಿಯುಂಡ ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ನಾ ಬೆರೆಯಲು
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪರಿಕರಕೆ ಸಮನಾದ ಸದ್ಗುಣವ
ಚೆಲ್ಲಿನಿಂ ಹೊಂದಲು ನಾ ಪೂಜಿಪೆ

ಕರಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೇವನನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
9. ವಿಶ್ವ ಚೇತನ ಪ್ರಭುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತವಿಭುವೆ
ಬಸವ ಗುರು ದಯದಿಂದ ಆಕಾರ ತಾಳ್ದು
ಶಾಶ್ವತದಿ ಮಮಕಾಯ ಮನಭಾವದಲ್ಲಿರುವ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆ ನಿನ್ನ ಕರಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಪೆ

10. ಕರ ಕಮಲ ಪೀಠದಲಿ ಕರದಿಷ್ಟಲಿಂಗವನು
ಪರಮ ರತಿಯಿಂದಿರಿಸಿ ಭರದಿ ದಿಟ್ಟಿಸುತ
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚೇತನವೆ ಚುಳುಕಾಗಿ ಬಂದಿರಲು
ಪರಮ ಹರುಷದಿ ಶರಣು ನಾ ಸಲಿಸುವೆ

ಜಲಶುದ್ದಿ
11. ಬಸವಾ ಬಸವಾ ಎಂದು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆಯದನ
ಹುಸಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯದು ಗುರಿಮುಟ್ಟದೆಂದು
ಬಸವಮಂತ್ರವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಐದು ಅಂಗುಲಿಗಳಿಂ
ಕುಶಲದಿ ಬೆರಳೆದ್ದಿ ಜಲ ಶುದ್ದಿ ಗೈವೆ

ನಮ್ಮ ಐದೂ ಬೆರಳಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಗಣ್ಣಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತ12 ಬಾರಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಬೇಕು.

ಬಸವಂ ಪ್ರಣವಾಕಾರಂ
ಬಸವಂ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ವರ ಲೋಲಂ
ಬಸವಂಜನಕುಠಾರಂ
ಬಸವಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವೇಶಂ
(ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಜಲಶುದ್ದಿಮಾಡಬೇಕು)

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನ
12. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿಹ ಜಲಕೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಬೆರೆಸಿ
ಚಿನ್ನಯನೆ ನಾನೀಗ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವೆ
ಎನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಕಾರುಣ್ಯ ರಸವನು
ನಾನೆಲ್ಲ ಜೀವರ ಲೇಸ ಬಯಸಿ ನಿನಗೆರೆಯುವೆ

ತೇವವನ್ನು ಒರೆಸುವದು
13. ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಮೋಹಮಮಕಾರಗಳ
ಜಲ ಬಿಂದುಗಳನೆಲ್ಲ ಒರೆಸುವಂತೆ
ಮಡಿಯಾದ ಅರಿವೆಯಿಂ ನೀರ ಕಣಗಳನೆಲ್ಲ
ಸಡಗರದಿ ಒರೆಸುವೆನುಲಿಂಗದೇವ

ಪಂಚಕೋನ ರಚನೆ
14. ಪಂಚ ಭೂತಾತ್ಮಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾಧಾರ
ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪ್ರಣವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರೂಪ
ಶಾಂಭವೀ ಮುದ್ರೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ತಾನಾದ
ಶುಭ ಪಂಚಕೋನವ ಅಂಗೈಲಿ ಬರೆವೆ

ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಆಡುವಿಕೆ
15. ಜಗದಾದಿ ಕರ್ತನ ಪೂಜೆ ಗೈಯುವ ಪುಣ್ಯ
ಒದಗಿ ಬಂದಿಹುದೆಂಬ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಗೋಮುಖದ ಕುರುಹನು ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಮುಖಮಾಡಿ
ಪಂಚಕೋನದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನಿಡುವೆ.

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆ
16, ಆರು ಅರಿಗಳೆ ಆದ ಕಾಮ ಮೋಹಾದಿಗಳ
ಆರು ಬೆರಣಿಗಳುರುಹಿ ಅರಿವಿನಗ್ನಿಯಲಿ
ಪ್ರಣವದ ಸಂಕೇತ ಮೂರು ಎಳೆ ಭಸಿತವ
ಕರದಿಷ್ಟ ಲಿಂಗದ ಮಸ್ತಕದಿ ಧರಿಪೆ

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲಾ (12 ಕಾಳುಗಳ ಮಾಲೆ) ಧಾರಣೆ
17. ಚಿನ್ನಯನೆ ನಿನ್ನಿರವು ಘನವಾದ ನಿನ್ನರಿವು
ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಲುಕಲಿ
ಅಂಥ ಸಮ್ಯಕ್ ನೋಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನಿಡುವೆ

ಗಂಧ ಧಾರಣೆ
18. ಎನ್ನಂತರಂಗವು ಹೊಯ್ದಾಟ – ಉದ್ವೇಗ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಿಂತಗೊಳಲಿ
ಕರುಣಿ ಮಂಗಲ ರೂಪಿ ಲಿಂಗದೇವನೆ ನಿನಗೆ
ಪರಮ ಶಾಂತಿಯ ಗಂಧ ನಾ ತೀಡುವೆ

ಅಕ್ಷತೆ ಧಾರಣೆ
19. ಕರ್ಮಕಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿ
ತ್ರೈಕರ್ಮ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಾರಬ್ದ ಆಗಾಮಿ
ಕರ್ಮ ತ್ರಯಗಳನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಕೆ
ಪೆರ್ಮೆಯಿಂ ಅಕ್ಷತೆಯ ನಾ ಸಲಿಸುವೆ

ಬಿಲ್ವ ಧಾರಣೆ
20. ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂಬುವ
ಮೂರ‍್ದಳದ ಬಿಲ್ವದ ಪತ್ರೆಯನು ತಂದು
ಮೂರುಮಲಗಳು ಅಳಿದು ಮೂಲಿಂಗವಳವಡಲಿ
ಹಾರೈಸಿ ತ್ರಿದಳದ ಬಿಲ್ವವನ್ನೇರಿಸುವೆ

ಪುಷ್ಟಧಾರಣೆ
21. ಸದಮಲಂತಃಕರಣ ಭಕ್ತಿಯ ಬನದಲ್ಲಿ
ಸದುಭಾವ ಸೌರಭವ ಬೀರುತ್ತಲರಳಿರುವ
ಸದುಗುಣದ ಕುಸುಮಗಳ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಈಗ
ಚಿದ್ರೂಪಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾ ಸೂಡುವೆ

ಧೂಪಾರ್ಪಣೆ
22. ಜೀವವು ಬದುಕಲು ಪ್ರಾಣವಾಯುವ ಕೊಟ್ಟ
ಕಾವ ದೇವನಿಗೆಂತು ಋಣವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ
ದೇವನು ಇತ್ತಿರುವ ವಾಯುವಿಗೆ ಧೂಪದ
ಸುವಾಸಿತ ಧೂಮವ ಬೆರೆಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ

23. ದುರ್ವಿಚಾರದ ಭಾವ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದಿರಲಿ
ಸುವಿಮಲ ಹೃದಯದಿ ಚದುರನು ನೆಲೆಸಲಿ
ಎಂಬ ಹಂಬಲ ತುಂಬಿ ಶರಣ ಸತಿಯಾಗೀಗ
ತುಂಬು ಹೃದಯದಿ ಧೂಪ ನಾ ನೀಡುವೆ

ಆರತಿಯ ಅರ್ಪಣೆ
24. ಲೋಕವು ಬದುಕಲು ರವಿ, ಚಂದ್ರ, ಅನಲನ
ಜೋಕೆಯಿಂ ಒಲಿದಿತ್ತ ಪರಮ ದೇವನಿಗೆ
ಬೆಳಕನಿತ್ತುದಕಾಗಿ ಆರತಿಯ ಬೆಳಗುತ್ತ
ಪುಳಕಿತ ಭಾವದಿಂ ಆನಂದಿಪೆ

25, ಎನ್ನ ಮತಿ ಮನದೊಳಿಹ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆಯ
ಚಿನ್ಮಯನ ಅರಿವಿನಿಂ ಹೆರೆ ತೊಲಗಿಸಿ
ಎನ್ನ ಅರಿವಿನ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಲೆಂದು
ಉನ್ನತದ ಆಸೆಯಿಂ ನಾ ಬೆಳಗುವೆ

ನೈವೇದ್ಯ
26. ಅಂದಂದಿನಾಹಾರ ತಂದೆಯಂದದಿ ನೀಡಿ
ಎಂದೆಂದು ಎಮ್ಮಗಳ ಸಲಹುತ್ತಲಿರುವ
ಇಂಬೀವ ಜಗದೊಡೆಯ ನನ್ನನಾರ್ಪಿಸುವೆ
ಎಂಬ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂ ನೈವೇದ್ಯವಿಡುವೆ.

ಅಗ್ಘವಣಿ
27. ಶರೀರ ಮನ ಧನವೆಂಬ ಮೂರು ಸಂಪದವನ್ನು
ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆನೆನುತ
ಮೂರು ಸಲ ನಾನೀಗ ಅಗ್ಘವಣಿಯನು ಹಾಕಿ
ಮೂರು ವಿಧ ದಾಸೋಹ ಭಾವದಲಿ ನಿಲುವೆ

ಘಂಟಾನಾದ
28. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮುಕುಟದೊಲುಮನುಜನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠವಹ ಮಾತಿನ ಇಂಚರವ ನೀಡಿ
ಮಾನವನ ಘನತೆಯನು ಏರಿಸಿದ ಋಣಕಾಗಿ
ಪ್ರಣವ ನಾದದ ಘಂಟೆ ನಾ ತಾಡಿಪೆ

ಶರಣು ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ
29. ನನ್ನೆಲ್ಲು ಅಲೆಸದೆ ಅಳಲಿಸದೆ ಬಳಲಿಸದೆ
ನೀನಾಗಿ ಬಂದೆನ್ನ ಅಂಗದಲಿ ನೆಲೆಸಿ
ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೋ ಎಂಬಂತೆ
ಚೆಂದದಿಂ ಪೂಜೆಯಂ ಕೊಂಡುದಕೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ
(ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಎರಡನೆ ಭಾಗವಾದ ಲಿಂಗಸ್ತವನ)

ಮಂಗಳ ಗೀತೆ
ಜಯ ಜಯ ಘನಲಿಂಗ ಹೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ
ಗಣಲಿಂಗವಾಗಿಹ ಜಯ ಲಿಂಗದೇವ ಜೈ ಜೈ || ಪಲ್ಲವಿ||

ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಮೈಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ
ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲ
ಜಾತಿ ಗೋತ್ರಗಳಿಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳಿಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಗಂಡಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ ಜೈ ಜೈ || 1 ||

ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸೀಮೆಗಳಿಲ್ಲ
ಎಡೆಯಿಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ ಜಗದೊಡೆಯ ನೀನು
ಕುಲವಿಲ್ಲ ಛಲವಿಲ್ಲ ಪತ್ನಿ - ಪುತ್ರರು ಇಲ್ಲ
ನಾಮ ರೂಪುಗಳಿರದ ಬಯಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೈ ಜೈ ||2||

ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃವೆ
ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲನೆ ಸತ್ಯ ಶಾಶ್ವತನೆ
ಕರುಣೆಯಿಂ ಇಳೆಗಿಳಿದ ಆನಂದ ರೂಪನೆ
ಸಾಕ್ಷಿಚೇತನವಾದ ಜಯ ಗಣಲಿಂಗ ಜೈ ಜೈ || 3 ||

ಅಮೂಲ್ಯ ಅಗಮ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣನೆ ದೇವಾ
ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲು ನಾನು ಎಷ್ಟರವಳಯ್ಯಾ
ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿ ಜಯ ಘೋಷಗೈವೆ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನೀ ಘನ ಲಿಂಗದೇವಾ ಜೈ ಜೈ || 4 ||

*
ಪರಿವಿಡಿ (index)
Previous ದೇವ ದೇವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭುವೆ ಈವುದೊಂದು ವರವೆನಗೆ ಜಯ ಜಯ ಘನಲಿಂಗ Next
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys