ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ

*

ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ
ನಂಬಿದೆ ಅಂಬಿಕಾ ರಮಣ ನೀನಂಬಿಗ |ಪ|

ಹೊಳೆಯ ಭರವ ನೋಡಂಬಿಗ
ಸೆಳಹು ಬಹಳ ಕಾಣಂಬಿಗ
ಸುಳುಹಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದೆನಂಬಿಗ
ಎನ್ನ ನೆಳೆದುಕೋಳ್ಳೊ ನೀನಂಬಿಗ |1|

ಆರು ತೆರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗ
ಮೀರಿ ಬರುತಲಿದೆಯಂಬಿಗ
ದಾರಿಯೊಡೆದು ಎನ್ನ ತಡಿಗೆ ಸೇರಿಸು
ನೀ | ದೂರ ಮಾಡದಿರು ಅಂಬಿಗ |2|

ತುಂಬಿದ ಹರಿಹೋಲಂಬಿಗ
ಅದಕ್ಕೊಂಬತ್ತು ಛಿದ್ರ ನೋಡಂಬಿಗ
ಸಂಭ್ರಮವ ನೋಡಂಬಿಗ ಇದ
ರಿಂಬನರಿದು ತೆಗೆಯಂಬಿಗ |3|

ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನೋಡಂಬಿಗ
ಹತ್ತಿದರೈವರು ಅಂಬಿಗ
ಮುತ್ತಗೆಗೊಳಗಾದೆನಂಬಿಗ ಎನ್ನ
ನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೊ ನೀನಂಬಿಗ |4|

ಸತ್ಯವೆಂಬ ಹುಟ್ಟಂಬಿಗ, ಸದ್
ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪಥವಂಬಿಗ
ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ
ಮುಕ್ತಿ ಮಂಟಪಕೊಯ್ಯೊ ಅಂಬಿಗ |5|

- ಶ್ರೀ ಗುರುಮಾತೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ಪರಿವಿಡಿ (index)
Previousಬಸವನ ನೆನೆ ಮನವೆಸಾರೆ ಚಲ್ಯಾದೆ ಮುಕುತಿNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.