Previous ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ ಭೋಗಣ್ಣ Next

ಬಾಹೂರ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ವಚನಗಳು

ವಚನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಚನ
*

ಗ್ರಂಥಋಣ: ೧೫ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 2001

*
Previous ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ ಭೋಗಣ್ಣ Next