Hadapada Appanna (ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ)

Hadapada Lingamma (ಹಡಪದ ಲಿಂಗಮ್ಮ)

Hadapada Rechanna (ಹಡಪದ ರೇಚಣ್ಣ)

Haralayya and Kalyanamma

Havinhaala Kallayya (ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ)

Hemagalla Hampa (ಹೇಮಗಲ್ಲ ಹಂಪ)

Hendada Maarayya (ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ)

Hodehulla Bankanna (ಹೊಡೆಹುಲ್ಲ ಬಂಕಣ್ಣ)

Hunjina Kaalagada Daasayya

Kaadasiddheshwara (ಕಾಡ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ)

Kaalakanniya Kaamamma (ಕಾಲಕಣ್ಣಿಯ ಕಾಮಮ್ಮ)

Kaalavve (ಕಾಳವ್ವೆ)

Kaatakutayyagala Punyasthree Rechavve (ಕಾಟಕೂಟಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ರೆಚವ್ವೆ)

Kadira Remmavve (ಕದಿರೆ ರೆಮ್ಮವ್ವ/ರೆಮ್ಮವ್ವೆ)

Kalaketayya (ಕಲಕೇತಯ್ಯ)

Kannada Maarithande

Kannadi Kaayakada Ammidevayya

Kannadi Kaayakada Revamma (ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ರೆವಮ್ಮ)

Karasthalada Mallikaarjunadeva (ಕರಸ್ಥಳದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವ)

Karula Kethayya (ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ)

Keelarada Bheemanna (ಕೀಲಾರದ ಭಿಮಣ್ಣ)

Kethaladevi (ಕೇತಲದೇವಿ)

Kinnari Brahmayya (ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ)

Kola Shaantayya

Koogina Maarayya (ಕೂಗಿನ ಮಾರಯ್ಯ)

Kottanada Somamma (ಕೊಟ್ಟಣದ ಸೊಮ್ಮಮ್ಮ/ಸೊಮ್ಮವ್ವೆ)

Kushtagi Karibasaveshwara (ಕುಷ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ)

Sharana/ Sharaneyaru

Aanandayya (ಆನಂದಯ್ಯ) Aayadakki Maarayya (ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ) Adayya (ಆದಯ್ಯ)
Agghavani Hampayya (ಅಘ್ಘವಣಿ ಹಂಪಯ್ಯ) Agghavani Honnaiah (ಅಘ್ಘವಣಿ ಹೊನ್ನಯ್ಯ) Ajaganna (ಅಜಗಣ್ಣ)
Akkamahadevi (ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ) Akkamma (ಅಕ್ಕಮ್ಮ) Akkanagamma (ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ, ಅಕ್ಕನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ)
Allama Prabhu (ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು) Amaragundada Mallikaarjuna Ambigar Chowdaiah
Amuge Rayamma (ಅಮುಗಿ ರಾಯಮ್ಮ) Amugi Devayya (ಅಮುಗಿ ದೇವಯ್ಯ) Anamika Naachayya
Angasonkina Lingatande Appidevaiah (ಅಪ್ಪಿದೇವಯ್ಯ) Arivina Maarithande
Avasarada Rekanna Aydakki Lakkamma (ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ) Baachikayakada Basavanna (ಬಾಚಿ ಕಾಯಕದ ಬಸವಣ್ಣ)
Baahoora Bommanna Baala Bommanna (ಬಾಲ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ) Baalasanganna (ಬಾಲಸಂಗಣ್ಣ)
Bachikayakada Basavayyagala Punyastree Kalavve ( ಕಾಳವ್ವೆ) Bahuroopi Chowdayya (ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ) Ballesha Mallayya (ಬಳ್ಳೇಶ ಮಲ್ಲಯ್ಯ)
Basavalingadeva (ಬಸವ ಲಿಂಗದೇವ) Bhoganna (ಭೋಗಣ್ಣ) Bibbi Baachayya (ಬಿಬ್ಬಿ ಬಾಚಯ್ಯ)
Bokkasada Chikkanna (ಬೊಕ್ಕಸದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ) Bonthaadevi (ಬೊಂತಾದೇವಿ) Chandimarasa
Chenna Basavanna (ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ) Chennayya (ಚೆನ್ನಯ್ಯ) Daasohada Sanganna (ದಾಸೋಹ ಸಂಗಣ್ಣ)
Dakkeya Bommanna Dasarayya (ದಸರಯ್ಯ) Dasarayyagala Punyastree Veeramma (ದಸರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ವೀರಮ್ಮ)
Dashagana Singideva (ದಶಗಣ ಸಿಂಗಿದೇವ) Deshikendra Sanganabasavayya (ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸಂಗನಬಸವಯ್ಯ) Dohaara Kakkayya (ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ)
Duggale (ದುಗ್ಗಳೆ) Ekanata Ramithande Eleshwara Ketayya
Gaavudi Maachayya Gajesha Masanayya Ganadaasi Veeranna (ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ)
Gangamma (ಗಂಗಮ್ಮ) Ghandalingideva (ಘನಲಿಂಗದೇವ) Ghattivaalayya
Goggavve Goni Marayya (ಗೋಣಿ ಮಾರಯ್ಯ) Goraksha (ಗೋರಕ್ಷ)
Guddavve (ಗುಡ್ಡವ್ವೆ) Guheshwarayya (ಗುಹೆಶ್ವರಯ್ಯ) Gupta Manchanna (ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ)
Gurupurada Mallayya (ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ) Gurusiddhadeva of Naagaragavi (ಗುರು ಸಿದ್ಧದೇವ) Hadapada Appanna (ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ)
Hadapada Lingamma (ಹಡಪದ ಲಿಂಗಮ್ಮ) Hadapada Rechanna (ಹಡಪದ ರೇಚಣ್ಣ) Haralayya and Kalyanamma
Havinhaala Kallayya (ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ) Hemagalla Hampa (ಹೇಮಗಲ್ಲ ಹಂಪ) Hendada Maarayya (ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ)
Hodehulla Bankanna (ಹೊಡೆಹುಲ್ಲ ಬಂಕಣ್ಣ) Hunjina Kaalagada Daasayya Jagalaganta Kaamanna (ಜಗಳಗಂಟ ಕಾಮಣ್ಣ)
Jakkanayya (ಜಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯ) Jedara Daasimayya (ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ) Jodara Maayanna (ಜೋಡರ ಮಾಯಣ್ಣ)
Kaadasiddheshwara (ಕಾಡ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ) Kaalakanniya Kaamamma (ಕಾಲಕಣ್ಣಿಯ ಕಾಮಮ್ಮ) Kaalavve (ಕಾಳವ್ವೆ)
Kaatakutayyagala Punyasthree Rechavve (ಕಾಟಕೂಟಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ರೆಚವ್ವೆ) Kadira Remmavve (ಕದಿರೆ ರೆಮ್ಮವ್ವ/ರೆಮ್ಮವ್ವೆ) Kalaketayya (ಕಲಕೇತಯ್ಯ)
Kannada Maarithande Kannadi Kaayakada Ammidevayya Kannadi Kaayakada Revamma (ಕನ್ನಡಿ ಕಾಯಕದ ರೆವಮ್ಮ)
Karasthalada Mallikaarjunadeva (ಕರಸ್ಥಳದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವ) Karula Kethayya (ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ) Keelarada Bheemanna (ಕೀಲಾರದ ಭಿಮಣ್ಣ)
Kethaladevi (ಕೇತಲದೇವಿ) Kinnari Brahmayya (ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ) Kola Shaantayya
Koogina Maarayya (ಕೂಗಿನ ಮಾರಯ್ಯ) Kottanada Somamma (ಕೊಟ್ಟಣದ ಸೊಮ್ಮಮ್ಮ/ಸೊಮ್ಮವ್ವೆ) Kushtagi Karibasaveshwara (ಕುಷ್ಟಗಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ)
Ladeya Somayya (ಲದ್ದೆಯ ಸೋಮಯ್ಯ) Laxshmamma (ಕೊಂಡೆ ಮಂಚಣ್ಣಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷಮ್ಮ) Maadara Chennayya
Maadara Dhulayya (ಮಾದಾರ ಧೂಳಯ್ಯ) Madhuwayya (ಮಧುವಯ್ಯ) Madivaala Machidevara Samayachaarada Mallikaarjuna
Madivaalappa (ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ) Madivala Machideva Maiduna Ramayya (ಮೈದುನ ರಾಮಯ್ಯ)
Mallikaarjuna Pandithaaraadhya (ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ) Malubaviya Somanna (ಮುಳಬಾವಿಯ ಸೋಮಣ್ಣ) Manasanda Maarithande (ಮಾನಸದ ಮಾರಿತಂದೆ)
Manumuni Gummatadeva (ಮನಮುನಿ ಗುಮ್ಮಟದೇವ) Marulashankaradeva (ಮರಳು ಶಂಕರದೇವ) Masanamma (ಮಸಣ್ಣಮ್ಮ)
Medara Ketayya (ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ) Meremindayya (ಮೆರೆ ಮಿಂಡಯ್ಯ) Molige Maaraya
Molige Mahaadeyi (ಮೋಳಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ) Muktaayakka (ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ) Mummdi Kaaryendra (ಮುಮ್ಮಡಿ ಕಾರ್ಯೇಂದ್ರ)
Nageya Maarithande Neelagangambike Nijagannayogi (ನಿಜಗುಣಯೋಗಿ)
Niraalamba Prabhudeva (ನಿರಾಲಂಬ ಪ್ರಭುದೇವ) Nivrutti Sangayya (ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಗಯ್ಯ) Nuliya Chandayya (ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ)
Palkuriki Somanatha Paranjyothi (ಪರಂಜ್ಯೋತಿ) Prasaadi Bhoganna (ಪ್ರಸಾದಿ ಭೊಗಣ್ಣ)
Prasaadi Lenka Bankanna (ಪ್ರಸಾದಿ ಲೆಂಕ ಬಂಕಣ್ಣ) Prasadi Bhoganna Purada Naganna (ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣ)
Raayamma Raayasada Manchannagala Punyastree Raayamma Rayasada Manchanna (ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ )
Revanasiddhayyagala Punyastree Rekamma (ರೇಕಮ್ಮ) Sagarada Bommanna (ಸಗರದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ) Sakalesha Maadarasa (ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ)
Sangameshwara Appanna (ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ) Sathige Kaayakada Maarayya (ಸತ್ತಿಗೆ ಕಾಯಕದ ಮಾರಯ್ಯ) Satyakka (ಸತ್ಯಕ್ಕ)
Shankara Daasimayya (ಶಂಕರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ) Shanmukhaswamy (ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ) Sharanaru (ಶರಣರು)
Shivalenka manchanna (ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ) Shivanaagamayya (ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯ) Siddarameswara
Siddhabuddhayyagala Punystree Kaalavve Siddhanti Veerasangayya (ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ವೀರ ಸಂಗಯ್ಯ) Soddala Bacharasa (ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ)
Soole Sankavve (ಸೂಳೆ ಸಂಕವ್ವೆ) Sunkada Bankanna (ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣ) Swatantra Siddalingeshwara (ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ)
Talawaara Kaamidevayya (ತಳವಾರ ಕಾಮಿದೇವಯ್ಯ) Telugesha Masanayya ತೆಲುಗೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ Tontada Siddhalinga Shivayogi (ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ)
Turugaahi Raamanna (ತುರುಗಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣ) Uggadisuva Gubbidevayya Uliyumeshwara Chikkanna
Uppara Gudiya Somidevayya Urilingadeva (ಉರಿಲಿಂಗದೇವ) Urilingapeddi
Vachana Bhandaari Shaantharasa Vaidya Sanganna (ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣ) Vedamurthy Sanganna (ವೇದ ಮೂರ್ತಿ ಸಂಗಣ್ಣ)
Veeragollala (ವೀರ ಗೊಲ್ಲಾಳ) Vokkaliga Muddanna (ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ) Yechacharike Kaayakada Muktinathayya
Yedemathada Nagidevayyagala Punyastree Masanamma Yelegara Kamanna (ಎಲೆಗಾರ ಕಾಮಣ್ಣ)
Back to Index
*
PreviousYelegara Kamanna (ಎಲೆಗಾರ ಕಾಮಣ್ಣ)Allama Prabhu (ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು)Next
*
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china