ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣ -೧೧೩೪-೧೧೯೬ (1134-1196)


Previousಲಿಂಗಾಯತರು "ಲಿಂಗವಂತ"ರುಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳುNext