షణ్ముఖస్వామి, హేమగల్లు హంప వచనాలు

సూచిక్ (index)
వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousశరణుల వచనాలు 2436_2468శరణుల వచనాలు 2094_2132Next
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.