శరణ శరణెయల వచనాలు

అంబిగర (సరంగు) చౌడయ్య అక్క మహాదేవి వచనాలు
అక్కమ్మ వచనాలు అడపం అప్పన్న
అడపం(హడపద) లింగమ్మ అముగే రాయమ్మ
అరివిన మారితందే (తండ్రి) అల్లమప్రభుగారి వచనాలు
ఆదయ్య వచనాలు ఉరిలింగపెద్ది వచనాలు
చందిమరసు వచనాలు చెన్నబసవణ్ణ వచనాలు
జేడర (సాలె) దాసిమయ్య దేశికేంద్ర సంగన బసవ
బసవణ్ణగారి వచనాలు మడివాళ మాచిదేవుడు,
మోళిగ మారయ్య వచనాలు శరణ వచనాలు 1518_1590
శరణ వచనాలు 1591_1713 శరణ వచనాలు 1779_1881
శరణ వచనాలు 1882_1965 శరణ వచనాలు 2022_2052
శరణ శరణెయల వచనాలు శరణెయల వచనాలు
శరణుల వచనాలు 1417_1469 శరణుల వచనాలు 2094_2132
శరణుల వచనాలు 2216_2299 శరణుల వచనాలు 2436_2468
షణ్ముఖస్వామి వచనాలు సకలేశ మాదిరాజు (మాదరస)
సిద్ధరామేశ్వర వచనాలు సిద్ధలింగ శివయోగి వచనాలు
స్వతంత్ర సిద్ధలింగేశ్వర హావినహాళు కల్లయ్య వచనాలు

*
Previousశరణుల వచనాలు 2094_2132బసవణ్ణగారి వచనాలు Next
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.