శరణెయల వచనాలు

ఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) లక్కమ్మ, ఉరిలింగపెద్దిగారి పుణ్యస్త్రీ కాళవ్వ, ఎడమఠం నాగదేవయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ మసణమ్మ,కదిరే రేమ్మవ్వ, కన్నడికాయకది (అద్దింపనుల) రేమమ్మ

సూచిక్ (index)
వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousఅముగే రాయమ్మశరణుల వచనాలు 1417_1469Next
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.