శరణ వచనాలు

మడివాళ మాచిదేవుడు, మడివాలు మాచిదేవుని సమయాచారపు మల్లికార్జునుడు , మధువయ్య, మనసింది మారితందే (తండ్రి), మనుముని గుమ్మటదేవుడు, మరుళ శంకరదేవుడు, మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు, మళబావి సోమన్న, మోదార (మాదిగ) చెన్నయ్య,

సూచిక్ (index)
వచనను ఎంచుకోండి:

ఎంపిక చేసుకున్న వచన
*

References

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Telugu Version Translation by: G. Chandrasekhara Reddy. ISBN: 978-93-81457-05-4, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

*
Previousశరణ వచనాలు 1779_1881మోళిగ మారయ్య వచనాలుNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.