Chennabasavanna , Chenna Basavanna

  • Chennabasavanna-1
  • Chennabasavanna-2
  • Chennabasavanna-3
  • Chennabasavanna-4
  • Chennabasavanna-Picture
  • Chennabasavanna-Picture
  • Chennabasavanna-Picture
  • Chennabasavanna-Picture
Back to Index
*
PreviousAkkamahadevi , MahadeviyakkaHadapada-AppannaNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.