Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)

  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
  • Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ)
Back to Index
*
PreviousBelagaavi-Lingayat-RallySharana Mela (ಶರಣ ಮೇಳ)Next
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.