Ishtalinga Dekshe (ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ )

  • Ishtalinga-Deekshe
  • Ishtalinga-Deekshe
  • Ishtalinga-Deekshe
  • Ishtalinga-Deekshe
  • Ishtalinga-Deekshe
  • Ishtalinga-Deekshe
  • Ishtalinga-Deekshe
  • Ishtalinga-Deekshe
  • Ishtalinga-Deekshe
  • Ishtalinga-Deekshe
Back to Index
*
PreviousGODLingayat Sahithya (Vachana Sahithya)Next
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.