Hemareddy Mallamma

  • Hemareddy-Mallamma
  • Hemareddy-Mallamma
  • Hemareddy-Mallamma
  • Hemareddy-Mallamma
  • Hemareddy-Mallamma
  • Hemareddy-Mallamma
  • Hemareddy-Mallamma
  • Hemareddy-Mallamma
Back to Index
*
PreviousSharana Mela (ಶರಣ ಮೇಳ)Pha. Gu. HalkattiNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.