Lingayat Sahithya (Vachana Sahithya)

  • Vachana-Sahitya
  • Vachana-Sahitya
  • Vachana-Sahitya
  • Vachana-Sahitya
  • Vachana-Sahitya
  • Vachana-Sahitya
  • Vachana-Sahitya
  • Vachana-Sahitya
  • Vachana-Sahitya
  • Vachana-Sahitya
Back to Index
*
PreviousIshtalinga DeksheVibhuti, Bhasma (Holy Ash)Next
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.