Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)

 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
 • Hardekar Manjappa (ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ)
Back to Index
*
PreviousShatsthala (Lingayat Six Stages)Maha Jagadguru Shri Lingananda SwamyNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.