Previous Chennabasavanna , Chenna Basavanna Shiv Daasimayya Next

Hadapada Appanna

Guru Basava's Personal Assistant

Sharana Hadapada-Appanna 12th Century
1/6: Sharana Hadapada-Appanna 12th Century

Sharana Hadapada-Appanna 12th Century
2/6: Sharana Hadapada-Appanna 12th Century
Back to Index
*
Previous Chennabasavanna , Chenna Basavanna Shiv Daasimayya Next