శరణుడు శరణుడిని చూచి ’శరణ’ని చేతులు జోడించడమే భక్తి లక్షణం (అభినందించడం)

ఎప్పుడొచ్చారు బావున్నారా అన్నంతనే
మీ ఐశ్వర్యం ఎగిరి పోతుందా?
కూర్చోండి అంటే నేలలో గుంత పడుతుందా?
వెంటనే పలుకరిస్తే మీ తల పగిలి పోతుందా?
పెట్టలేక పోయినా ఒక్క గుణమైనా లేకుంటే
ముక్కును కోయక వదిలేనా కూడల సంగమదేవుడు - గురు బసవన్న/112 [1]

పలికితే ముత్యాల హారంలా వుండాలి
పలికితే మాణిక్యపు కాంతిలా వుండాలి
పలికితే స్ఫటికపు శలాకలా వుండాలి
పలికితే లింగం మెచ్చి ఔనౌననాలి
పలికినట్లుగా నడవకుంటే
కూడల సంగమ దేవుడేట్లా దయ చూస్తాడయ్యా. - గురు బసవన్న/260 [1]

మాటన్నది జ్యోతిర్లింగం స్వరమనేది పరతత్వం
తాళవాద్య సంపుటమన్నది నాదబిందు కళాతీతం
గుహేశ్వరుని శరణులు
మాట్లాడి మైలచెందరు వినరా ఉన్మాదీ. - అల్లమప్రభు/592 [1]

శరణుడు శరణుడిని చూచి
’శరణ’ని చేతులు జోడించడమే భక్తి లక్షణం
శరణుడు శరణుడిని చూచి
పాదభివందనం చేయడమే భక్తి లక్షణం
శరణుని పాదాలు పట్టక
చూచీ చూడక వెళ్ళినాడంటే
కూడల చెన్న సంగని శరణులు మన్నించరయ్యా/ 905 [1]

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousలోకవిరోధి శరణుడెవరికీ బెదిరేవాడు కాడులింగాయతంలో స్త్రీ పురుషలు సమానంNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.