ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣ -೧೧೩೪-೧೧೯೬ (1134-1196)

ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ. ಅಕ್ಕನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಯ್ಯ
ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪರಿಚಯ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು
ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮದುವೆಯಾದದ್ದು ಒಬ್ಬಳನ್ನೆ ಚಿನ್ಮಯಜ್ಞಾನಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ
ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಯಕತ್ವ ಬಸವ ಸ್ತೋತ್ರ ತ್ರಿವಿಧಿ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರಕಾದ ದೇವರುಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ
ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಗುರು ಬಸವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ
ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವಯ್ಯಾ
ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ
ಲಿಂಗಾಯತರು "ಲಿಂಗವಂತ"ರು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ
ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ
ವೀರ ವೀರಾಗಿಣಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಶೂನ್ಯ ಪೀಠಾಧೀಶ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು
ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ

*
Previousಲಿಂಗಾಯತರು "ಲಿಂಗವಂತ"ರುಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳುNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.