ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ


ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ
ಮಿಗೆಯಗಲ ನಿಮ್ಮಗಲ
ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ
ಅಗಮ್ಯ,ಅಗೋಚರ,ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೆ ನೀವೆನ್ನ
ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯಾ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ.

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ (ಖಗೋಳ) ಅನಿಸಿಕೆಯಂತೆ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮದೆ ಸೂರ್ಯನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಿಲಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹವಾದ "ಹಾಲು ಹಾದಿ" ಎನ್ನುವ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಷಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯ ,ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಷಿಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು
ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗೆಯಗಲ ನಿಮ್ಮಗಲ ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ ಎಂದಿರುವರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಾಲನಾಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಅಗಮ್ಯ,ಅಗೋಚರ,ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೆ ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ.ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

[1] ಈ ತರಹದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರ: ಸವಸ-7/845 :- ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ -7, ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-845 (೧೫ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು)

ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳುಬಸವಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರಕಾದ ದೇವರುಗಳುNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.