ವಚನಗಳು

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ವಚನ ಅನುವಾದ

ಅಂಗಸೋಂಕಿನ ಲಿಂಗತಂದೆ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ
ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅಗ್ಘವಣಿ ಹೊನ್ನಯ್ಯ
ಅಜಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಅನಾಮಿಕ ನಾಚಯ್ಯ ಅಮುಗೆ ರಾಯಮ್ಮ
ಅಮುಗಿದೇವಯ್ಯ ಅರಿವಿನ ಮಾರಿತಂದೆ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು
ಅವಸರದ ರೇಕಣ್ಣ ಆದಯ್ಯ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ
ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಇತರ ಶರಣ/ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳು ಇಮ್ಮಡಿ ಗುರುಸಿದ್ಧ
ಉಗ್ಘಡಿಸುವ ಗಬ್ಬಿದೇವಯ್ಯ ಉಪ್ಪರಗುಡಿಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ ಉರಿಲಿಂಗದೇವ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಕಾಳವ್ವೆ ಉಳಿಯುಮೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಯಕದ ಮುಕ್ತನಾಥಯ್ಯ ಏಕಾಂತ ರಾಮಿತಂದೆ ಏಲೇಶ್ವರ ಕೇತಯ್ಯ
ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಕಂಬದ ಮಾರಿತಂದೆ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ
ಕಡಕೋಳ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕದಿರಕಾಯಕದ ಕಾಳವ್ವೆ ಕನ್ನಡಿಕಾಯಕದ ಅಮ್ಮಿದೇವಯ್ಯ
ಕನ್ನದ ಮಾರಿತಂದೆ ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಕರಸ್ಥಲದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೊಡೆಯ
ಕರುಳ ಕೇತಯ್ಯ ಕಲಕೇತಯ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಕಾಮಾಟದ ಭೀಮಣ್ಣ ಕೀಲಾರದ ಭೀಮಣ್ಣ ಕೂಗಿನ ಮಾರಯ್ಯ
ಕೋಲ ಶಾಂತಯ್ಯ ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ ಗಜೇಶಮಸಣಯ್ಯದ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ
ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ ಗಾಣದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಗಾವುದಿ ಮಾಚಯ್ಯ
ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಗಳು ಗುರು ಸಿದ್ಧ ದೇವರ
ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಗೊಗ್ಗವ್ವೆ ಗೋಣಿ ಮಾರಯ್ಯ ಗೋರಕ್ಷ - ಗೋರಖನಾಥ
ಘಟ್ಟಿವಾಳಯ್ಯ ಘನಲಿಂಗದೇವ ಚಂದಿಮರಸ
ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜಂಗಮಲಿಂಗಪ್ರಭು
ಜಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಜಗಳಗಂಟ ಕಾಮಣ್ಣ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ
ಜೋದರ ಮಾಯಣ್ಣ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಢಕ್ಕೆಯ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ತೆಲುಗೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ ತಳವಾರ ಕಾಮಿದೇವಯ್ಯ ತುರುಗಾಹಿ ರಾಮಣ್ಣ
ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ ದಶಗಣ ಸಿಂಗಿದೇವಯ್ಯ ದಸರಯ್ಯ ವಚನಗಳು
ದಸರಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ವೀರಮ್ಮ ದಾಸೋಹದ ಸಂಗಣ್ಣ ದೇಶಿಕೆಂದ್ರ ಸಂಗನಬಸವಯ್ಯ
ನಗೆಯ ಮಾರಿತಂದೆ ನಿಜಗುಣಯೋಗಿ ನಿರಾಲಂಬ ಪ್ರಭುದೇವ
ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ ನೀಲಗಂಗಾಂಬಿಕೆ/ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ (ನೀಲಮ್ಮ) ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ
ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ ಪ್ರಸಾದಿ ಲೆಂಕಬಂಕಣ್ಣ
ಪುರದ ನಾಗಣ್ಣ ಬಿಬ್ಬಿ ಬಾಚಯ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗದೇವ
ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ ಬಾಚಿಕಾಯಕದ ಬಸವಣ್ಣ ಬಾಲಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಬಾಲಸಂಗಣ್ಣ ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣದೇವ ಬಾಹೂರ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ
ಬೊಂತಾದೇವಿ ಬೊಕ್ಕಸದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಿಕ್ಷದ ಸಂಗಯ್ಯ
ಭರಿತಾರ್ಪಣದ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಭೋಗಣ್ಣ ಮೆಡ್ಲೇರಿ ಶಿವಲಿಂಗ
ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಸಮಯಾಚಾರದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಧುವಯ್ಯ
ಮನಸಂದ ಮಾರಿತಂದೆ ಮೆರೆಮಿಂಡಯ್ಯ ಮರುಳಶಂಕರದೇವ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮಲಹರಕಾಯಕದ ಚಿಕ್ಕದೇವಯ್ಯ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ
ಮಾದಾರ ಧೂಳಯ್ಯ ಮಾರೇಶ್ವರೊಡೆಯರು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ
ಮುಮ್ಮಡಿ ಕಾರ್ಯೇಂದ್ರ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿ ಮೇದರ ಕೇತಯ್ಯ
ಮೈದುನ ರಾಮಯ್ಯ ಮೋಳಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ
ರಕ್ಕಸಬೊಮ್ಮಿತಂದೆ - ರಕ್ಕಸ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ರಾಯಸದ ಮಂಚಣ್ಣ ವಚನಗಳ ಅನುವಾದ
ವಚನಭಂಡಾರಿ ಶಾಂತರಸ ವಿಶ್ವಪತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ವೀರ ಗೊಲ್ಲಾಳ-ಕಾಟಕೋಟ
ವೀರಶಂಕರದಾಸಯ್ಯ ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸಂಗಣ್ಣ
ವೈದ್ಯ ಸಂಗಣ್ಣ ಶಂಕರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಶರಣರ ವಚನಗಳು
ಶಿವನಾಗಮಯ್ಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣ
ಷಣ್ಮುಖಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗಮೇಶ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸ
ಸಗರದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಸತ್ತಿಗೆ ಕಾಯಕದ ಮಾರಯ್ಯ ಸತ್ಯಕ್ಕ
ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ
ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ್ಣ ಸೂಜಿಕಾಯಕದ ರಾಮಿತಂದೆ ಸೊಡ್ಡಳ ಬಾಚರಸ
ಹೆಂಡದ ಮಾರಯ್ಯ ಹಡಪದ ರೇಚಣ್ಣ ಹಡಪದ ಲಿಂಗಮ್ಮ
ಹಾವಿನಹಾಳ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಹೇಮಗಲ್ಲ ಹಂಪ ಹೊಡೆಹುಲ್ಲ ಬಂಕಣ್ಣ
Previousಸೂಜಿಕಾಯಕದ ರಾಮಿತಂದೆಬಾಲಬೊಮ್ಮಣ್ಣNext