ಲಿಂಗಾಯತ ತತ್ವ-ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು

ಅಗ್ನಿ (ಕಿಚ್ಚು), ಜಲ, ನೆಲ, ಕಲ್ಲು ದೇವರಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ
ಅರ್ಚನೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟಾವರಣ Ashtawarana
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ - ಚರಲಿಂಗ - ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಏಕೆ ಬೇಕು?
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕಂಥೆ/ಕಂತೆಯ ಆಕಾರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ಕುರುಹು
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಾ ಯಾರು ... ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಜಡಪೂಜೆಯೆ?
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ -ದೇವರಪೂಜೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಕಂಥೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ-ಚುಳುಕಾದ ದೇವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಆವಶ್ಯಕತೆ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಉಗಮ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಗಾತ್ರ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಸಾಕಾರ ರೂಪು
ಇಷ್ಟಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು ?
ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗೋಪಾಸನೆ - ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಉಪಾಸನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಲ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಕಿರುಕುಳ ದೈವಂಗಳ ಆರಾಧನೆ
ಕಲ್ಲೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಉರಿಯಬಲ್ಲುದೆ? ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ
ಗಣಾಚಾರ ಗುರು
ಗುರುತ್ವವು ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ, ಜಾತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಜಂಗಮ
ನಾದ - ಬಿಂದು - ಕಳೆ ಪಂಚಾಚಾರ, Panchachara
ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ
ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಲ (ಪ್ರಸಾದಿ) ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಸ್ಥಲ
ಪಾದೋದಕ ಪುರುಷನ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆ, ...
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಾರಿದ ಸಮಾನತೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ
ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತ್ರ
ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ? ಮಹೇಶ ಸ್ಥಲ (ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ)
ಯೋಗಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಬದುಕು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಲಿಂಗ ಲಿಂಗದ ಸ್ವರೂಪ
ಲಿಂಗಯೋಗ (ಶಿವಯೋಗ/ಲಿಂಗಾಂಗಯೋಗ) ಲಿಂಗಾಂಗಯೋಗ
ಲಿಂಗಾಂಗಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಲಿಂಗಾಚಾರ
ಲಿಂಗಾಚಾರ-ಏಕದೇವನಿಷ್ಠೆ ಲಿಂಗಾಯತ- ಏಕ ದೇವೋಪಾಸನೆ
ಲಿಂಗಾಯತ ತತ್ವ-ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ "ಗರ್ಭಲಿಂಗಧಾರಣೆ" ಸಂಸ್ಕಾರ
ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಗುರು ಪೂಜೆ ಲಿಂಗಾಯತವು ಒಂದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮ
ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಭೂತಿ, Vibhooti
ಶರಣ ಸ್ಥಲ ಶಿವಾಚಾರ-(ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ)
ಶೂನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ) ಷಟಸ್ಥಲ
ಸದಾಚಾರ- ಕಾಯಕ-ದಾಸೋಹ ಸಮಾಧಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಭೇದನ

ಅಷ್ಟಾವರಣ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ
ಪಂಚಾಚಾರ ಷಟಸ್ಠಲ
ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousಲಿಂಗಾಯತವು ಒಂದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃNext
*