ಲಿಂಗಾಯತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು

ಲಿಂಗಾಯತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, (ಹಾಡು/ಪದ ಗಳು)

ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮನ ಜೋಗುಳ ಪದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜೋಗುಳ ಪದ
ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ಜೋಗುಳ ಪದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ನೆನೆದು ಎಲ್ಲರಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಮ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಯೋಣ
ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೋಗುಳ ಪದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಂ ಜಗನ್-ಜ್ಯೋತಿ
ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವ ಬೆಳಗೆ ಬಸವನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗವ ಬೆಳಗೆ
ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳುಗುತಿದೆ ಜಾತಿವಿಡಿದು ನೆನೆವರೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಶರಣರ?
ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೆ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಣ್ಣಾ
ಬಸವ ಧರಗೆ ಬಂದ ಜೋ ಜೋ ಬಸವ ಬಸವಾಯೆಂದು......
ಬಸವನ ನೆನೆ ಮನವೆ ಬಸವೇಶನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕವ್ವ
ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜೋಗುಳ ಪದ- 2 ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜೋಗುಳ ಪದ-1
ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಭುವಿಯ ಬೆಳಕು ಗುರು ಬಸವ
ಮನೆಗೆ ಬಾರಮ್ಮ ಶರಣಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರಮ್ಮ ಮೋಳಗಿಯ ಮಾರಯ್ಯಾ ಭಕ್ತಾ
ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ
ಲಿಂಗಾಯತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣು
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜೋಗುಳ ಪದ ಸಾರೆ ಚಲ್ಯಾದೆ ಮುಕುತಿ
ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಜೋಗುಳ ಪದ

ಲಿಂಗಾಯತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು

ಜೋಗುಳ ಪದಗಳು

*
Previousಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಜೋಗುಳ ಪದಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.