ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಲ

*

..... ...... ....... .......
..... ...... ....... .......
ಐಕ್ಯನೆಂತೆಂಬೆನಯ್ಯಾ? ಜನನ ಮರಣ ವಿರಹಿತವಾಗದನ್ನಕ್ಕ. [1]
..... ...... ....... .......
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. --ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ

ಷಟಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದೆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ. ಐಕ್ಯಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಿಂಗತತ್ವ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಆತನ ತನು ಮನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಸಮರಸಗೊಂಡಾಗ ಸಾಧಕನು ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಜನನ ಮರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ಸಿದ್ದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಕ್ಷೀರದೊಳಗಣ ಘೃತದಂತೆ, ತಿಲದೊಳಗಣ ತೈಲದಂತೆ,[2]
ಪುಷ್ಪದೊಳಗಣ ಪರಿಮಳದಂತೆ, ಉಪ್ಪು ಉದಕವ ಕೂಡಿದಂತೆ,
ವಾರಿಕಲ್ಲು ವಾರಿಯ ಕೂಡಿದಂತೆ, ಕರ್ಪುರವು ಜ್ಯೋತಿಯ ಕೂಡಿದಂತೆ,
ಮನಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗಿಹುದೀಗ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಲ ನೋಡಾ;
ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ. --ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯನ ವಚನ

[1] ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - ೧, ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ: ೫೧೦, ಸಂಪುಟ ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ|| ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರರು: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
[2] ಪುಸ್ತಕ: ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯನ ವಚನಗಳು, ಸಂಪುಟ ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ|| ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.


ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousಶರಣ ಸ್ಥಲಅಷ್ಟಾವರಣ AshtawaranaNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.