Previous ಮೂರುಸಾವಿರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ Next

ನೀಲಗಂಗಾಂಬಿಕೆ/ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ (ನೀಲಮ್ಮ) ವಚನಗಳು

ವಚನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಚನ
*

ಗ್ರಂಥಋಣ: ೧೫ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 2001

*
Previous ಮೂರುಸಾವಿರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ Next