Previous ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ Next

ಸಂಗಮೇಶ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ವಚನಗಳು

ವಚನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಚನ
*

ಗ್ರಂಥಋಣ: ೧೫ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 2001

*
Previous ಪ್ರಸಾದಿ ಭೋಗಣ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ Next