ఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) లక్కమ్మ

మకుటం: మారేశ్వరప్రియ అమరేశ్వరలింగ
కాయకం: వీధిలో పడ్డ బియ్యాని ఏరుకోవడం

అంగానికి పేదరికం కాని
మనసుకు పేదరికం ఉంటుందా?
కొండ ఎంత కఠినంగా ఉన్నా
ఉలిమొన పదునుగా ఉంటే పగులదా?
ఘన శివ భక్తులకు పేదరికం లేదు
సత్యులకు దుశ్కర్మం లేదు
నాకు మారేశ్వరప్రియ అమరేశ్వర లింగం ఉన్నప్పుడు
ఎవ్వరి హంగూలేదు మారయ్యా / 1291 [1]

ఆశ అనేది రాజుకు కాక
శివభక్తులకు ఉంటుందా అయ్యా
రోషమనేది యమదూతలకు కాక
అజాతుల కుంటుందా అయ్యా
బియ్యం ఆశ నీకేందుకు, ఈశ్వరుడొప్పుకోడు
మారయ్య ప్రియ అమరేశ్వరలింగానికి దూరం మారయ్యా /1293 [1]

ఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) లక్కమ్మ: ఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) మారయ్య పెళ్ళాం. మూలత: రాయచూరు జిల్లా లింగసూరు తాలూకా అమరేశ్వరానికి చెందిన ఈ దంపతులు బసవన్న గారి కీర్తివార్తను విని కల్యాణానికి వచ్చి బియ్యమేరికొనే కాయకం చేపడతారు. కాలం క్రి.శ.1160 ఇష్టదైవం అమరేశ్వరుడు. "మారేశ్వరప్రియ అమరేశ్వరలింగ" అంకితంగా వ్రాసిన 27 వచనాలు ఇప్పటికి లభించినవి. అన్ని కూడ కాయక-దాసోహాల విషయాన్ని ఎత్తి నిలిపినవే. శూన్య సంపాదనములో ఈ దంపతలు కాయకనిష్ఠను గురించిన కథ అద్భుతంగా, అందంగా నిరూపితమయింది.

భక్తుల కాయకం అని దాయగారికంగా తెచ్చి
దాసోహం చెయవచ్చునా?
ఒక్క మనస్సుతో తెచ్చి ఒక్క మనస్సుతో చేసి
రెమడు విధాలు కాక మునుపే
మారయ్య ప్రియ అమరేశ్వరలింగంలో చెల్లుబాటు కావాలి మారయ్యా /1296 [1]

మనస్సు శుద్ధంగా లేనివాడికి ద్రవ్యానికి పేదరికమేగానీ
చిత్తశుద్ధితో కాయకం చేసేటప్పుడు
సద్భక్తునికి లక్ష్మి ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ తానే అయి ఉంటుంది
మారయ్య ప్రియ అమరేశ్వర లింగం కొలువు ఉన్నంత వరకు /1297 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousఆయ్దక్కి (పరిగబియ్యం) మారయ్యఉరిలింగ పెద్దిగారి పుణ్యస్త్రీ కాళమ్మNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.