రేవణ సిద్ధయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ రేకమ్మ

మకుటం శ్రీగురు సిద్ధేశ్వర
కాయకం: పూలమాలలు కట్టి లింగార్చన చేసే కాయకం

లింగబాహ్యుని, ఆచారభ్రష్టుని వ్రతం తప్పేవాడిని
గురులింగ జంగమలకు తప్పిన వానిని
పాదోదక ప్రసాద దూషకుని
విభూతి రుద్రాక్షల నిందకుని చూసినప్పుడు
శక్తి ఉంటే సంహారం చేయాలి
శక్తి లేనప్పుడు కళ్ళు చెవులు మూసుకుని
దేవ (శివ) మంత్రం జపించాలి
అంతకూడా కాకపోతే, ఆ స్థలాన్ని వదిలేయాలి
అలా కాకుంటే కుంభిపాత నాయక నరకంలో ఉంచుతాడు
శ్రీ గురు సిద్ధేశ్వరుడు /1341 [1]

రేవణ సిద్ధయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ రేకమ్మ: ఈమె బసవన్నగారి సమకాలీనుడైన రేవణ సిద్ధయ్యగారి భార్య. పూలమాలలు కట్టి లింగార్చన చేసే కాయకంలో ఈమె తన్నుతాను నియవించుకున్నదని పురాణంతర్గముగానున్న కథ. కాలం క్రీ. శ. 1160 శ్రీగురు సిద్ధేశ్వర అంకితముద్రతో ఒక వచనం దొరికింది. అందులో గణాచారనిష్ఠ అవసరాన్ని ప్రోత్సహిస్తుండడం కనపడుతుంది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousసంగమేశ్వర అప్పణ్ణరాయసం మంచన్నగారి పుణ్యస్త్రీ రాయమ్మNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.