దేశికేంద్ర సంగన బసవయ్య

మకుటం నిరంజన చెన్న బసవలింగ
కాయకం: విరక్త పరంపరకు చేరిన చర జంగముడు

చంద్రమౌళి యనిపించుకొని
కాముని కాల్చేనంటె నవ్వు వచ్చింది నాకు
మాయాకోలాహులు డనిపించుకొని
జడలో సుదతిని దాల్చినాడంటే నవ్వొచ్చింది నాకు
ని:కల గురునిరంజన చన్నబసవలింగ డనిపిందుకొని
నాకు పతియై భోగించినది చూసి నవ్వొచ్చింది నాకు /2427 [1]

దేశికేంద్ర సంగన బసవయ్య: ఇతని చరిత్ర ఏమీ తెలియదు. దేశకేంద్ర అనివున్నందున విరక్త పరంపరకు చేరిన చర జంగముడై వుండి వుండాలి. సోల్లాపురం దగ్గరి కరజిగి ఇతని స్వస్థలం కావచ్చును. కాలం సుమారుగా 17వ శతాబ్దం. అంకితముద్ర "నిరంజన చెన్న బసవలింగ". ఇప్పటికి 1242 వచనాలు దొరికాయి. "షటస్థల వచనాలు" శీర్షికన సంకలితమయ్యాయి. మొత్తం 56 స్థాలాలు ఇక్కడ పేర్కొనబడ్డాయి. వీటిలో కొన్ని ఇంతకు ముందెక్కడా పేర్కొనని కొత్తపేర్లు కావడం విశేషం.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousహేమగల్ల హంపనమడివాళప్పNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.