కోల శాంతయ్య

మకుటం పుణ్యారణ్య దహన భీమేశ్వర లింగ
కాయకం: పశువుల కాపరివృత్తి

కోల శాంతయ్య: పశువుల కాపరివృత్తిలో వుండిన ఈతని పేరు వచన సాహిత్యాల క్షేత్రంలో బాగా ప్రసిద్ధిగాంచనది. ఈతని కాలం క్రి.శ.1160 సకల పురాతనుల కట్టుల్లో మొదటిది ఇతని వచనాలతోనే ప్రారంభం కావడం విశేషంగా వుంది. చెన్న బసవేశ్వరపురాణ, భైరవేశ్వర కావ్య కథామణి, సూత్ర రత్నాకర మొదలైన కృతుల్లో ఈతనికి సంబంధించిన కథా నిరూపణ వున్నది. "పుణ్యారణ్య దహన భీమేశ్వర లింగ" అన్న మకుటంతో వున్న ఈతని 103 వచనాలు లభ్యమయ్యాయి. చాలావరకూ అన్నీ కూడ వెడగు (మార్మిక) వచనాలుగా వున్నాయి. భక్తి స్వరూపం, సద్గురువుల తీరు, ఆషాఢభూతుల విమర్శ మొదలైన విషయాలందులో ప్రతిపాదింపబడినాయి. కొన్నింట తన పశుపాలనా వృత్తి పదజాలాన్ని అర్థపూర్ణంగా వాడుకొన్నాడు.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousకిన్నెర బ్రహ్మయ్యకొండెకిడి మంచెనగారి పుణ్యస్త్రీ లక్ష్మమ్మNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.