శివనాగమయ్య

మకుటం నాగప్రియ చెన్న రామేశ్వర

అంగంపై లింగం వున్న తరువాత లింగహీనులతో కలవరాదు
అంగంపై లింగమున్న తరువాత
లింగ ముఖంగా క్రియలన్నీ చేసుకుపోవాలి
అంగం ముఖంగా చేయరాదు
లింగ సంబంధయై కూడ అంగముఖంగా వున్నవారు లింగానికి దూరమయ్యా
నాగప్రియ చన్నరామేశ్వరా. /2031 [1]

శివనాగమయ్య: అస్పృశ్యుల జాతి నుండి వచ్చిన శరణుడు, కాలం క్రీ. శ. 1160. అంకితం, "నాగప్రియ చెన్న రామేశ్వర" 3 వచనాలు దొరికాయి. లింగమహాత్మ్యం, సదాచారనిష్ఠ వీటిలో ఆత్మీయధోరణిలో వివరించబడినాయి.

అంగం పట్టి కౌగిలించి కనులనిండుగా చూచి
చేతులారా వెనుదీయక పూజించి
మనసుకు తెరపివ్వక మథనముచేసే నిరంతర సుఖం
ఈశాన్యమూర్తి మల్లికార్జున లింగంతోడి కలయిక /2032 [1]

కాయకమంటూ కాయాన్ని శ్రమ పెట్టక, తనువు కరుగక, మనసు నొవ్వక
వెగించి, వేధించి చేసేది దాసోహమా?
ఏకాయకమైనా ప్రాణమే చివరిదై, ద్రవ్యం మొదలుగా
చిత్త శుద్ధితో ప్రేమతో వచ్చినదానికి సంతసించి
లింగ దేహాలకంతా ఒకే ప్రమాణంలో సమర్పించినది
ఈశాన్యమూర్తి మల్లికార్జున లింగానికి తృప్తి /2033 [1]

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousమహశివయోగి సిద్ధరామేశ్వరవచనభండారి శాంతరసుNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.