కరస్థల మల్లికార్జున దేవుడు

మకుటం పరమగురు శాంతేశ
కాయకం: కరస్థలం పరంపరల శాంతేశ గురు

కరస్థల మల్లికార్జున దేవుడు: బ్రహ్మాద్వైత సిద్ధాంత షట్స్థాలాభరణ మనే కృతి సంకలనం చేసిన ఇతని జీవన సంగులేమి తెలియవు. కరస్థలం పరంపరల శాంతేశ గురు. కాలం క్రి.శ.1409-1447. "పరమగురు శాంతేశ" అంకితంతో నాల్గు వచనాలు దొరికాయి. వీటిలో ఇష్టలింగంపై నిష్ఠలేని వారి విమర్శ, సంసారంలో మైమరచినవారి నీతి, అంతరంగంలో తెలివిలేని బహిరంగ క్రియావంతుల విమర్శా పరమశివయోగి స్వరూప వర్ణనలూ చేయడం జరిగింది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousకన్నడి కాయకపు (మంగలి) రెవమ్మకరుళ (పేగుల) కేతయ్యNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.