కుష్టగి కరబసవేశ్వరుడు

మకుటం అఖండ పరిపూర్ణ ఘనలింగ గురు చెన్నబసవేశ్వర
కాయకం: పీఠాధిపతి, గురు

కుష్టగి కరబసవేశ్వరుడు: నేటి కొప్పళ జిల్లాకు చెందిన కుష్టగి (తాలూక కేంద్రం) చెందిన కల్మఠంలో స్వామిగ వుండిన ఈయన తెలుగు సీమలోని నిడుమామిడి పీఠ పరంపరకు చెందినవాడు. పట్టుకంథ చెన్నబసవేశ్వరుడీతని గురువు. కాలం క్రి.శ.1700. అంకితముద్ర "అఖండ పరిపూర్ణ ఘనలింగ గురు చెన్నబసవేశ్వర" దొరికిన వచనాలు 99. ఈవచనాల సంకలనానికి "చిత్త సద్గతియ వచనాలు" అని పేరు పెట్టారు. గురుస్థుతి, అష్టావరణ ప్రశస్తినీ చేస్తూనే స్థావర లింగ పూజకుల్ని తిథివారాల్ని చూచేవారిని, డాంభిక భక్తుల్ని విమర్శిస్తాడు. ప్రాంతీయ మాండలికాన్ని ప్రయొగించడం, సహజమైన దృష్టాంతాలూ, తెరచిన మనసుతో నిండిన తిట్లూ, అంతే సరళమైన నీతిబొధ వీరి వచనాల ప్రత్యేక వైశిష్ట్యంగా చెప్పవచ్చును.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousకూగిన(కూతల)మారయ్యఒక్కలిగ ముద్దణ్ణ(కాపు ముద్దన్న)Next
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.