కన్నద(కన్నపు) మారితందె (మారితండ్రి)

మకుటం మారును వైరి మారేశ్వరా

చీకటిలో కన్నం వేస్తే
నాకు కత్తినిచ్చిన కర్తకు భంగం
వారు మరచి వున్నప్పుడు ఇల్లు దూరితే
నా చోర తనపు తెలివికి భంగం
మరచిన వారిని హెచ్చరించి వారికి వారి సొమ్ములు చూపి
నా సొమ్ములు తెచ్చాను మారుని వైరి మారేశ్వరా! /1617 [1]

కన్నద(కన్నపు) మారితందె (మారితండ్రి): మొదట చోరవృత్తిలో వున్న ఇతడు తరువాత శరణుడై పరివర్తన పొంది సాత్విక జీవనం గడుపుతాడు. కాలం క్రి.శ.1160, దొరికినవి 4 వచనాలు. "మారును వైరి మారేశ్వరా" అన్న మకుటం కలవి. అన్నింటా కన్నాలువేసే వృత్తిలోని పదాలు వాడుకొని ఆధ్యాత్మికతను చెబుతాడు.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousకంబద (కంబాల) మారితందె(తండ్రి)కన్నడి కాయకపు (మంగలి) అమ్మిదేవయ్యNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.