గజేశ మసణయ్య

మకుటం మహాలింగ గజేశ్వర

గజేశ మసణయ్య: అక్కలకొటె సంస్థానికి చెందిన కర్జగి, గ్రామానిక చెందినవాడు. శరణసతి-లింగపతి భావాల శ్రేష్ఠ వచనకారుడు. కల్యాణంలో శరణుల జతలో వుండి అనుబావగోష్ఠిలో నున్న ఇతను చివరి రోజుల్లో గులబర్గా జిల్లా ఆళంద తాలూకాలోని మనవళ్ళి అనే గ్రాంమంలో వుండి అక్కడనై ఐక్యమైనట్లు తెలుస్తున్నది. నిదర్శనంగా ఆతని పేరనే అక్కడ వెలసిన దేవాలయం వుంది. కరజిగి గజేశ్వరుడీతని ఇష్టదైవం. దాన్నే తన వచనాలకు మకుటంగా వాడుకొన్నాడు. మసణమ్మ ఈయన పెళ్ళాము. కాలం క్రి.శ.1160 మహాలింగ గజేశ్వర అంకితముద్రతో 70 వచనాలు దొరికాయి. అన్నీ కూడా సతి-పతి భావనోత్కటతను ప్రకటిస్తాయి. సరళమైన భాష, మధుర భావలహరి, కావ్యాత్మకశైలితోనూ వచనాలు చాలాబాగా ఆకర్షించి ఆకట్టుకొంటాయి.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousఏలేశ్వర కేతయ్యగజేశ మసణయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ మసణమ్మNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.