ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು

*

ಪ್ರಶ್ನೆ

ಉತ್ತರ

ಆಯತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರಿಯ ಕಂಡೆಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು'
ಸುಖ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನುವುದು ಇದು ಯಾರ ವಚನ? ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ
ಶಿವ ಗುರುವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೆ ಗುರು ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು'
ಸತಿಯ ಕಂಡು ವ್ರತಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು'
ಕರುಣಿಬಸವಾ, ಕಾಲಹರಬಸವಾ, ಕರ್ಮಹರಬಸವಾ,ನಿರ್ಮಳಬಸವಾ, ಇದು ಯಾರ ವಚನ' ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ'
ಬಸವನಮೂರ್ತಿಯೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ'
ಗುರುವಿಂಗೆ ತನುವಿತ್ತು ಗುರುವಾದನಯ್ಯ ಬಸವ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ'
ಬ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಳಿಸಂದೆನು ಸ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಯವಾದೆನು ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ'
ಬಸವನನಾಮ ಕಾಮಧೇನು ಕಾಣಿರೊ ಬಸವನ ನಾಮ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಣಿರೊ 'ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿ'
ಭಕ್ತರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವ ಸುಳುಹು, ವಿರಕ್ತರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ಕಳೆಯು ನೀನೆ ಅಯ್ಯಇದುಯಾರ ವಚನ 'ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ'
ಅಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಮೆಟ್ಟಿದ ಧರೆ ಪಾವನವಯ್ಯಾಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಬೆಟ್ಟದ ಮೆಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ನಾ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹುಟ್ಟಿತ್ತುಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಅಮೇಧ್ಯದ ಮಡಿಕೆ, ಮೂತ್ರದ ಕುಡಿಕೆ, ಎಲವಿನ ತಡಿಕೆಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಅಯ್ಯಾ ನೀನು ಕೇಳಿದಡೆ ಕೇಳು ಕೇಳದಡೆ ಮಾಣುಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಅಳಿಸಂಕುಳವೆ, ಮಾಮರವೆ, ಬೆಳುದಿಂಗಳೆ, ಕೋಗಿಲೆಯೆಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಈಳೆ ನಿಂಬೆ ಮಾವು ಮಾದಲಕ್ಕೆ ಹುಳಿನೀರನೆರೆದವರಾರಯ್ಯಾ?ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಎನ್ನ ಮಾಯದ ಮದವ ಮುರಿಯಯ್ಯಾ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಎರದ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಪರಗಂಡರೆನಗವ್ವಾ ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬುದಿನ್ನಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಹೋಗಬಾರದು ಅಸಾಧ್ಯನಯ್ಯಾ. ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಕೋಲ ತುದಿಯ ಕೋಡಗದಂತೆ, ನೇಣತುದಿಯ ಬೊಂಬೆಯಂತೆಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಗಿರಿಯಲಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲುಮೊರಡಿಯಲ್ಲಾಡುವುದೆ ನವಿಲುಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಚಿಲಿಮಿಲಿ ಎಂದು ಓದುವ ಗಿಳಿಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣಿರೆ, ನೀವು ಕಾಣಿರೆ,ಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ತನುಕರಗದವರಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನವನೊಲ್ಲೆಯಯ್ಯಾ ನೀನುಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ ಫಲದ ಮರೆಯ ರುಚಿಯಂತೆಇದು ಯಾರ ವಚನ 'ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ'
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಾಯಕದ ಶರಣ ಯಾರು? ಮುಕ್ತಿನಾಥ
ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? 1993 (1993)
ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? 2001 (2001)
ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಯಾರು? ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ
ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಯಾರು? ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ
ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಯಾರು? ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಶರಣರ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಖ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು? ಉಗುರು
ಒಟ್ಟು ವಚನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶರಣೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 35 (35)
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ? ಜೆ. ಎಚ್. ಪಟೇಲ
ಜಂಗಮ ಪದ ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ಜನನ, ಗಮನ, ಮರಣ ಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು
ಶಿವಗುರುವೆಂದು ಬಲ್ಲಾತನೆ ಗುರು ಇದು ಯಾರ ವಚನ? ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು
ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಇದು ಯಾರ ವಚನ? ಸರ್ವಜ್ಞ
ಈವಂಗೆ ದೇವಂಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತರವಯ್ಯ ಇದು ಯಾರ ವಚನ? ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮನೆ ನೋಡಾ ಬಡವರು ಮನ ನೋಡಾ ಇದು ಯಾರ ವಚನ? ಬಸವಣ್ಣ
ಮಾತಾಜಿ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವುದು? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ
ಪ್ರಥ್ವಿಗಗ್ಗಳ ಚಲುವೆ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ರಾಜ ಯಾರು? ಕೌಶಿಕ
ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು - 5ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾಹಿತ್ಯ)Next
*