ಅಜಗಣ್ಣ

*
ಅಂಕಿತ: ಮಹಾಘನ ಸೋಮೇಶ್ವರ

ಅಂಗದಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು, ಲಿಂಗದಾಶ್ರಯವ ಮಾಡಿದ
ಗುರುವೆ ಶರಣು, ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗವೆ ಶರಣು,
ಪರಮಸುಖವ ತೋರಿದೆಯಾಗಿ.
ಮಹಾಘನ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಸಾಹಿತ್ಯವ ಮಾಡಿ
ನಿಜ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆಯಾಗಿ ಗುರುವೆ ಶರಣು.

ಶರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನ ಸೋದರನೀತ. ಊರು-ಲಕ್ಕುಂಡಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈತನ ಅರಾಧ್ಯ ಧೈವ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಪ್ತಭಕ್ತ. ಭಾವಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಇವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಐಕ್ಯಸ್ಥಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎ೦ದು ಅನೇಕ ವಚನಕಾರರು ಈತನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈತನ ಘನವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೈವೆತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಕಾಲ-೧೧೬೦. 'ಮಹಾಘನ ಸೋಮೇಶ್ವರ’ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈತನ ೧೦ ವಚನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣ, ಗುರು ಶಿಶ್ಯರ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪ, ಶರಣನ ಅನನ್ಯವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. "ಪ್ರಭುದೇವರ ಹತ್ತು ವಚನಕ್ಕೆ ಅಜಗಣ್ಣನ ಐದು ವಚನ ಸಮ ಎಂದು ಚೆನ್ನಬಸವನ್ಣ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಈತನ ವಚನಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸೊಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಸಜ್ಜನವೆ ಮಜ್ಜನ, ಸದಾಚಾರವೆ ಧೂಪಾರತಿ,
ಆಗಮವೆ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಅಂಗವಿರಹಿತವಾದಲ್ಲಿ
ಉದಯಾಸ್ತಮಾನವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ,
ಮಹಾಘನಸೋಮೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣಂಗೆ.

ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousಆಗ್ಘವಣಿ ಹಂಪಯ್ಯಆನಾಮಿಕ ನಾಚಯ್ಯNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.